ZÁPIS DO MŠ

___________________________

KRITÉRIA PŘIJETÍ

Dle zákona č. 561/2004 sb. Školský zákon, se u zápisu do MŠ postupuje tímto způsobem:

Všechny přihlášky přijaté mezi 2. a 15.5. budou seřazeny dle §34 Školského zákona.

 

1) Děti 3 - 6 let ze spádové oblasti (od nejstaršího po nejmladší)

2) Děti 3 - 6 let mimo spádovou oblast (od nejstaršího po nejmladší)

3) Děti dvouleté, pokud je stále volná kapacita

 

_______________________________________

 

Vážení rodiče,

z důvodu aktuální situace v ČR bude letošní zápis do Mateřské školy Cerhenice probíhat jiným způsobem.

MŠ bude postupovat dle aktuálního Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Souhrn

Dítě, které je:

  • Spádové s přednostním právem na přijetí:

MŠ v průběhu dubna zašle dětem, které jsou spádové (Cerhenice, Cerhýnky a Radimek) s přednostním přijetím (nar. 1.9.2014 - 31.8.2017), domů dokumenty, tyto dle přiloženého návodu zákonný zastupce vyplní, přiloží potřebné kopie (rodný list a očkovací průkaz) a vhodí je v období od 2. - 15.5.2020 do schránky MŠ. Není potřeba zasílat poštou.

  • Nespádové či nemá přednostní právo na přijetí:

Pokud se chce zápisu účastnit dítě, které není spádové nebo s přednostním přijetím, vyzvedne si zákonný zastupce dítěte tyto dokumenty ve středu 6.5.2020 mezi 8 a 17hod u ředitelky v MŠ a následně je vyplněné do 15.5.2020 vhodí do schránky MŠ. Z důvodu umezení počtu osob na jednom místě, prosím o vytvoření rezervace času.

 REZERVACE ČASU PRO VYZVEDNUTÍ PODKLADŮ

(klikněte na odkaz. Zde klikněte na Další krok > poté vyberte v kalendáři datum 6.5.2020 a čas > klikněte na Další krok > vyplňte vaše údaje a do poznámky vložte jméno dítěte a jeho datum narození > klikněte na Dokončit. A je hotovo. Dodržte, prosím, vámi vybraný čas! Děkuji.

 

 

Potvrzení o očkování k tisku: ZDE

__________________________________________

___

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání
 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.